Kandidáti do parlamentných volieb 2020 za životné prostredie – Liliana Rástocká

Oslovili sme kandidátov strán, ktoré vo svojich programoch myslia aj na životné prostredie. Položili sme im 10 rovnakých otázok a odpovede jedného z nich vám prinášame v tomto článku.

Odkazy na profil kandidáta

WEB: https://lilianarastocka.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/114432663436499

Odkaz na program

https://za-ludi.sk/program/zivotne-prostredie-a-zachrana-lesov/

Úvod

Náš program Mapa dobrých riešení je postavený na princípe vyhlásenia stavu klimatickej núdze, preto sú klima opatrenia prirodzene začlenené do každej kapitoly (hospodárstvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo…). Naše heslo je „Zmena klímy je GAME ON, nie GAME OVER“. Berieme ju ako príležitosť na život k zdravšej a krajšej krajine.

Veľký dôraz kladieme na boj s envirokriminalitou, na inovácie a zelené mestá. Na programe sa podieľali naši mladí (kapitola s Mladými za záchranu planéty), najmladšia a pritom rovnocenná členka môjho tímu má 15. Vďaka nim máme v programe body ako „zelené týždne pre planétu“, či koncept enviro ambasádorov.

Otázky a odpovede

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zníženie uhlíkovej stopy Slovenska garantujete presadiť do 4 rokov?

 • Zakážeme ceruzky. Robia uhlíkovú stopu. ? Ale vážne, je to symbolika na dosiahnutie „Smart Country“ prístupu, digitalizáciu, inovácie, obehovú a zdieľanú ekonomiku. Sú to všetko super koncepty, s ktorými by sme už nemali otáľať.
 • Vyhlásenie stavu klimatickej núdze určite pomôže, aby boli politiky jednotlivých rezortov v súlade s naším cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050.
 • Motivácia k znižovaniu spotreby a zvyšovaniu energetickej efektívnosti, a využívanie zelenej energie.
 • Podpora vedy a výskumu v enviro oblasti.
 • Záchrana lesov a citlivé, prírode blízke hospodárenie v krajine.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu vody garantujete presadiť do 4 rokov?

Voda je zdroj života. Pritom práve k pitnej vode sa predošlé vlády stavali mimoriadne nezodpovedne. Odstránenie toxických skládok odsúvali, zatiaľ čo znečistenie sa šírilo. Studne sú otrávené, ľudia v okolí odkaliska Poša na Zemplíne umierajú. Kritická situácia nastáva aj na Žitnom ostrove, ktorý je najväčšou prirodzenou zásobárňou pitnej podzemnej vody v strednej Európe.

 • Zabránenie a predchádzanie úniku nebezpečných chemikálií – mapovaním problémových území a odstránením zdroja znečistenia.
 • Udržateľné poľnohospodárstvo – menej priemyselných hnojív pre zdravú pôdu a vodu.
 • Zadržiavanie a opätovné využitie vody v krajine.
 • Posilnený boj s envirokriminalitou v oblasti znečistenia vôd.
 • Informovanosť na prvom mieste – ľudia musia mať dostupné úplné a zrozumiteľné informácie o kvalite pitnej vody.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu lesov, ale aj stromov v mestách garantujete presadiť do 4 rokov?

 • Za každého človeka jeden strom! Podporíme celoštátny cielený program na systematickú, odbornú výsadbu našich pôvodných stromov vo voľnej krajine aj mimo lesov.
 • Zlepšíme rozloženie zelene v mestách v prospech zdravia ľudí, živočíchov a rastlín.
 • Preskúmame maximálny potenciál na rozšírenie bezzásahové územia na Slovensku na základe požiadavky verejnosti na 10% bezzásahového územia.
 • Vyhlásime lesy za prírodné bohatstvo, na základe ekosystémových služieb, ktoré poskytujú.
 • Zásadne obmedzíme vývoz nespracovaného dreva zo Slovenska podporou domáceho kvalitného drevospracovateľského priemyslu.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zlepšenie ovzdušia na Slovensku garantujete presadiť do 4 rokov?

Znečistenie ovzdušia pochádza z domácností (budovy), dopravy a priemyslu. Odstavenie uhoľných baní a spravodlivú transformáciu týchto regiónov považujeme za samozrejmosť. Opatrenia, ktoré musíme zaviesť zároveň:

 • Energetiku „ušijeme“ na mieru regiónom. Vybudujeme profesionálne tímy, ktoré pomôžu v regiónoch pri plánovaní a realizácii úspor energií v domácnostiach a verejných budovách a pri výrobe vlastnej zelenej energie.
 • Podporíme modernizáciu priemyslu, výskum, vývoj a inovácie pri zavádzaní nových druhov zdrojov energie a energetických úsporách.
 • Zlepšíme dostupnosť a kvalitu zdravého bývania pre každého človeka a poskytneme pomoc v energetickej chudobe.
 • Podporíme z úrovne štátu ekologické a inovatívne druhy dopravy, budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu a iné alternatívne pohony, ktorých prínos pre zníženie zaťaženia životného prostredia je jasne preukázateľný.
 • Znečisťovateľ platí, ale aj inovuje.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu hromadnej dopravy a nízkoemisnej dopravy garantujete presadiť do 4 rokov?

 • Podporíme ekologickú dopravu z pohľadu jej každodenného využívania. Uprednostníme železnicu ako najekologickejší spôsob dopravy, tam kde to bude zmysluplné z pohľadu cestujúcich.  
 • Zlepšíme podmienky pre zdieľanú dopravu, ktorá nenúti ľudí dopravné prostriedky vlastniť a zlepšuje ich využiteľnosť.
 • V oblasti dlhodobých investícií začneme s budovaním nových železničných tratí.
 • Zlepšíme podmienky pre prevádzkovanie vozidiel s alternatívnym pohonom (elektro, LPG, CNG). Podporíme nákupy ekologických vozidiel pre verejnú dopravu.
 • Prehodnotíme zavedenie nízkoemisných zón ako spôsobu prevencie proti prehrievaniu miest a zlepšenia zdravia obyvateľov. 

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu zníženia odpadu slovenských domácností, ale aj firiem garantujete presadiť do 4 rokov?

 • Slovensko bez skládok – znížime skládkovanie odpadov na minimum podporou triedenia a efektívneho spracovania odpadov s prechodom na obehové hospodárstvo.
 • Podporíme predaj výrobkov v šetrných alebo opakovane použiteľných obaloch, vznik bezobalových obchodov, výmenných trhov a centier opätovného používania.
 • Potraviny nie sú odpad, zabránime ich zbytočnému plytvaniu. Podporíme fungovanie potravinovej banky a iných foriem využitia nepredaných potravín z obchodov a reštaurácií.
 • Podporíme predchádzanie vzniku odpadov. Zlepšíme informovanosť, podporíme domáce a komunitné kompostovanie.
 • Nevyhadzujme, čo sa dá ešte opraviť. Podporíme opravovne a centrá opätovného použitia výrobkov.

Plánujete zaviesť uhlíkovú daň alebo iné podobné opatrenie?

To bude predmetom celoeurópskych vyjednávaní v rámci Európskeho ekologického dohovoru. Rada by som v tomto bode naplno využila svoje skúsenosti z environmentálnej diplomacie.

Plánujete zaviesť obmedzenie spotreby papiera v úradoch, prípadne aspoň jeho nahradenie recyklovaným variantom?

Jednoznačne. Ako bývalá úradníčka som zhrozená z množstva zbytočných papierovačiek na úradoch, najmä keď slúžia ako duplicita k elektronickým systémom. Preto chcem presadiť opatrenie „Zelené úrady, ktoré idú príkladom“, ich odbyrokratizovanie, digitalizácia, zjednodušenie administratívnych postupov, zelené verejné obstarávanie.

Ako by ste mohli viesť a učiť žiakov základných škôl k väčšej úcte k prírode a k aktívnejšiemu vzťahu k nej? Alebo je podľa vás dostatočný?

Napríklad zavedieme interaktívne zelené týždne pre planétu a klímu na všetkých stupňoch vzdelávania – kampane, súťaže, workshopy a simulované vyjednávania o aktuálnych globálnych environmentálnych problémoch. Viac interaktívneho vzťahu a pobytu v prírode, našich geoparkoch, centrách enviro výchovy či zoologických a botanických záhradách.

Plánujete nejako konkrétne podporiť slovenský výskum zameraný na technológie, ktoré vedia pomôcť riešiť ekologické problémy?

Áno, v podpore enviro vedy a výskumu podľa EK mimoriadne zaostávame, unikajú nám tak vzácne príležitosti. Začneme férovým vyhlasovaním projektových výziev a transparentným procesom výberu. Školstvo je jednou z TOP 3 priorít strany Za ľudí (zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť).

Autorka fotografie: Adriana Pristaš

Pridajte Komentár

Návrat hore