Kandidáti do parlamentných volieb 2020 za životné prostredie – Tomáš Halász a Dominik Hatiar

Oslovili sme kandidátov strán, ktoré vo svojich programoch myslia aj na životné prostredie. Položili sme im 10 rovnakých otázok a odpovede jedného z nich vám prinášame v tomto článku.

Odkazy na profil kandidáta

https://progresivnespolu.sk/toto-sme-my/tomas-halasz

https://progresivnespolu.sk/toto-sme-my/dominik-hatiar

Odkaz na program

https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/zivotne-prostredie-klimaticka-kriza-a-energetika

Úvod

Klimatická kríza je najväčšia výzva akej čelíme. V koalícii Progresívne Slovensko a Spolu si to uvedomujeme a preto je to top priorita v našom volebnom programe, ktorý aj opakovane bol ohodnotený enviromentálnými organizáciami ako najlepší. Robili na ňom desiatky odborníkov a odborníčok. Je čas konať. Sme prvá generácia čo pociťuje dopady klimatickej krízy a posledná, ktorá stým môže niečo spraviť a využiť príležitosti, ktoré transformácia na bezuhlíkovú ekonomiku ponúka. Preto mnoho z nás opustilo aktivizmus, aby sme zmenu priniesli do vlády, tak ako sme ju priniesli do europarlamentu.

Otázky a odpovede

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zníženie uhlíkovej stopy Slovenska garantujete presadiť do 4 rokov?

Budeme sa usilovať o:

 1. vyhlásenie stavu klimatickej núdze ako balíka konkrétnych opatrení, ktoré budú meniť zákony vo všetkých relevantných témach;
 2. koherenciu politík, aby každý zákon bol posudzovaný z pohľadu zmeny klímy a dopadu na znižovanie emisií skleníkových plynov;
 3. navýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na slovenskom energetickom mixe z dnešných 12% na minimálne 24% do 2030. 
 4. realizáciu nedávno schváleného ukončenia ťažby a výroby elektrickej energie z uhlia na Slovensku v praxi bez odkladov a so zameraním sa na sociálnu a environmentálnu citlivosť transformácie regiónu Hornej Nitry;
 5. dosiahnutie trojpercentného tempa obnovy verejných budov do roku 2022 s rastúcim podielom budov obnovených do energetických tried A, resp. A1 a A0. Pri obnove verejných budov budeme podporovať účasť súkromného sektora ako poskytovateľa garantovaných energetických služieb.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu vody garantujete presadiť do 4 rokov?

 1. Prijatie novej, udržateľnej vodnej politiky Slovenska, ktorá zabezpečí dostatok pitnej vody vo všetkých regiónoch a zabezpečí dobrý stav vôd.
 2. Spracujeme a implementujeme rámcový dokument Plán revitalizácie a renaturácie vodných tokov Slovenska, ktorého predmetom bude ochrana a manažment vodných druhov a biotopov, obnova ekosystémových funkcií záplavových oblastí vodných tokov vrátane lužných lesov, mokradí a lúk.
 3. Vytvoríme a sprístupníme register platných povolení na vodné stavby a povolení na osobitné užívanie vôd, vrátane povolení na odbery a vypúšťanie vôd.
 4. Doplníme sústavu chránených území NATURA 2000 o vzácne územia s predmetom ochrany vodných druhov a biotopov.
 5. Pri plánovaní a rozhodovaní o projektoch s vplyvom na stav vôd zavedieme hodnotenie ekosystémových služieb ako štandardného nástroja hodnotenia efektívnosti investícií z verejných zdrojov.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu lesov, ale aj stromov v mestách garantujete presadiť do 4 rokov?

 1. Štátne pozemky v územiach národných parkov prejdú pod správu parkov. Dnes ich spravujú Lesy SR alebo iné organizácie rezortu pôdohospodárstva, ktoré majú iné priority ako je ochrana prírody.
 2. Správy národných parkov budú mať vlastnú právnu subjektivitu a budú orgánom štátnej správy. Toto opatrenie posilní ich nezávislosť. Dnes sú len odbornou organizáciou, ktorá vydáva stanoviská, ale nerozhoduje.
 3. Presadíme, aby celková výmera prísne chránených území bez zásahov človeka dosiahla minimálne 5 % z rozlohy Slovenska.
 4. Znížime politický vplyv na hospodárenie v lesoch a vplyv oligarchov na obchod s drevom. 
 5. Do roku 2024 zabezpečíme v mestách a obciach na Slovensku vysadenie najmenej 100-tisíc drevín, z toho najmenej 25-tisíc stromov participatívnym spôsobom občanmi. Zameriame sa na miesta, v ktorých žijú a pohybujú sa najzraniteľnejšie skupiny – starí ľudia, deti a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zlepšenie ovzdušia na Slovensku garantujete presadiť do 4 rokov?

 1. Zvýšime rozsah monitoringu znečisťovania ovzdušia na miestnej úrovni so zameraním na najviac znečistené oblasti, identifikované na základe analýzy rizika vplyvu znečistenia ovzdušia.
 2. Zabezpečíme rozmiestnenie väčšieho počtu monitorovacích staníc pre relevantné znečisťujúce látky.
 3. Presadíme legislatívny rámec pre účinnejšie čistenie emisií spaľovacích energetických zariadení vrátane stredných zdrojov znečistenia s cieľom dosiahnuť štandardy ekodizajnu spaľovacích zariadení EÚ do roku 2025.
 4. Pripravíme Slovensko na ukončenie spaľovania uhlia v domácnostiach podporou environmentálne šetrnejších energetických zdrojov  s dočasnou výnimkou automatických uhoľných kotlov s emisným štandardom ekodizajnu EÚ.
 5. Zlepšíme dostupnosť informácií a dát o znečisťovaní ovzdušia. Zlepšíme dostupnosť faktických (kvalita ovzdušia) a praktických (vplyvy na zdravie) informácií súvisiacich so znečisteným ovzduším 

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu hromadnej dopravy a nízkoemisnej dopravy garantujete presadiť do 4 rokov?

 1. Zavedieme dotácie na podporu elektrickej hromadnej, resp. verejnej dopravy, z ktorej majú prospech všetci a nielen malé množstvo úspešných v dotačnej schéme na podporu nákupu elektrických automobilov pre jednotlivcov.
 2. Zvýšime objednávku štátu v železničnej osobnej doprave o minimálne 5 miliónov vlakových kilometrov ročne. Kde nie je v možnostiach ZSSK poskytovať dopravné služby dostatočne efektívne a v dostatočnej kvalite, postupne otvoríme trh pre viacerých dopravcov. Tým pomôžeme vytvoriť konkurenciu a tlak na kvalitu poskytovaných služieb.
 3. Pripravíme zákon o verejnej doprave, ktorého cieľom bude zjednotiť prístup pri organizácii verejnej dopravy v cestnej doprave, ako aj v doprave na dráhach.
 4. Zadefinujeme štandard kvality dopravnej obsluhy z hľadiska dostupnosti služby, jej dostatočnej kapacity, primeranej ponuky, prehľadnosti a spoľahlivosti služby.
 5. Precízne implementujeme pravidlá EÚ o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave do slovenskej legislatívy.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu zníženia odpadu slovenských domácností, ale aj firiem garantujete presadiť do 4 rokov? 

 1. V rámci povinného zeleného obstarávania zabezpečíme, aby štátna správa nakupovala určitý podiel výrobkov z recyklovaných materiálov. 
 2. V legislatíve o odpadoch zabezpečíme doplnenie špecifikácií a hodnotiacich štandardov tak, aby boli výrobcovia ekonomicky motivovaní meniť obalové materiály smerom k lepšie recyklovateľným.
 3. Ak prax a odborné analýzy ukážu, že aktuálne schválená výška poplatkov za ukladanie odpadov na skládky nepostačuje, zvýšime poplatok na hodnotu, pri ktorej odborné analýzy preukážu vplyv na potrebné zníženie skládkovania. Zároveň prijmeme v legislatíve opatrenia, aby sa zvýšenie poplatkov neprenášalo neprimerane na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
 4. Zavedieme zálohovanie nápojových obalov z plastov a kovov do praxe a vypustíme ustanovenia, ktoré v súčasnom zákone obmedzujú pohodlnosť zálohového systému pre spotrebiteľov a spotrebiteľky a môžu znižovať dosahovanú mieru recyklácie.
 5. Obmedzíme vyhadzovanie nezávadných potravín z reštaurácií a supermarketov. Zjednodušíme pravidlá pre darovanie alebo odovzdanie potravín, prehodnotíme legislatívu v oblasti minimálnej spotreby.

Plánujete zaviesť uhlíkovú daň alebo iné podobné opatrenie?

Skôr nie, nakoľko Slovensko a EÚ už zdaňujú uhlík prostredníctvom systému EÚ ETS pre priemysel, ako aj spotrebných daní za pohonné hmoty. Namiesto zavádzania plošnej dane, ktorá by nezohľadňovala špecifiká a potreby rôznych sektorov, by malo Slovensko v rámci EÚ pracovať na posilnení existujúcich environmentálnych daní. 

Nové emisné/uhlíkové dane by sa mali zavádzať skôr na európskej a nie na národnej úrovni, pretože inak môžu oslabiť konkurencieschopnosť našej ekonomiky, viesť k daňovej turistike a minúť sa environmentálnym účinkom. Preto podporíme zavedenie väčšinového hlasovania  v Rade EÚ o environmentálnych daniach, ktorých zavádzanie obmedzuje systém veta. 

Plánujete zaviesť obmedzenie spotreby papiera v úradoch, prípadne aspoň jeho nahradenie recyklovaným variantom?

Áno.

Ako by ste mohli viesť a učiť žiakov základných škôl k väčšej úcte k prírode a k aktívnejšiemu vzťahu k nej? Alebo je podľa vás dostatočný?

Máme odborníkov, ktorí majú skúsenosti s environmentálnou výchovou a plánujeme zaviesť jej prvky v rámci kurikulárnej reformy.

Plánujete nejako konkrétne podporiť slovenský výskum zameraný na technológie, ktoré vedia pomôcť riešiť ekologické problémy?

Chceme, aby si Slovensko strategicky určilo ciele a priority v rozvoji zelených technológií.

Zabezpečíme zvýšenú účasť Slovenska na európskych výskumných programoch, najmä Horizon Europe a Strategického energetického technologického plánu EÚ. 

Nakoľko je Slovensko priemyselne náročná krajina, chceme sa zamerať aj na využitie Európskeho inovačného fondu, ako aj modernizačného fondu s cieľom podporiť rozvoj čistých výrobných priemyselných procesov.

Zavedieme estónsku daň, ktorá bude motivovať reinvestovanie ziskov na Slovensku aj do oblastí vedy  výskumu.

Pridajte Komentár

Návrat hore