Kandidáti do parlamentných volieb 2020 za životné prostredie – Anna Zemanová

Oslovili sme kandidátov strán, ktoré vo svojich programoch myslia aj na životné prostredie. Položili sme im 10 rovnakých otázok a odpovede jedného z nich vám prinášame v tomto článku.

Odkazy na profil kandidáta

WEB: https://strana-sas.sk/zemanova/

Facebook: https://www.facebook.com/AnnaZemanovaSaS/

Odkaz na program

https://www.sas.sk/detail/5496/nr-sr-2020/obsah

Úvod

Štúdium inžinierskej geológie, hydrogeológie a geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK rozhodlo o jej doživotnom zameraní sa na ochranu prírody a životného prostredia. Ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody v Bratislave pomohla založiť Asociáciu priemyslu a ochrany prírody, kde pôsobila v pozícii výkonnej riaditeľky. Za dosiahnuté výsledky bola práve táto organizácia navrhnutá na udelenie ceny OSN v rámci Programu životného prostredia UNEP. Zemanová je autorkou koncepčného návrhu realizácie Vajnorských jazier, vďaka ktorému bola vytvorená štrková pláž a vysadené prvé stromy. Stala sa ochrankyňou nielen Vajnorských jazier, ale aj prírodnej rezervácie Šúr a podieľala sa aj na obnove bratislavskej Kalvárie. Jej zanietenie pre ekológiu ju priviedlo k politickej aktivite. Dlhodobo pôsobila v komunálnej politike, kde sa zameriavala okrem problematiky životného prostredia aj na verejné financie. V roku 2012 jej bola udelená cena LeaDer 2012 od Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Cenu získala za svoju odbornú prácu, úspešné presadzovanie práva a poukázanie na porušovanie práv v záležitostiach životného prostredia v Bratislavskom regióne. Osobne sa zapojila do posudzovania prípravy veľkých investičných stavieb, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie. Zistila závažné pochybenia a to aj pri príprave výstavby takej dôležitej stavby, akou je 11 km tunel pri Bratislave, na ktorú samotná vláda nemala potrebné zákonné dokumenty. Vďaka jej angažovanosti mohla do procesov vstúpiť aj dotknutá verejnosť. Nedostatky v enviromentálnej legislatíve ju dostali do politiky a na kandidátke SaS sa stala jej prvou zvolenou poslankyňou v NR SR. Tu pôsobí ako členka Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a háji svoj headline “Zelená pre naše deti”.

Otázky a odpovede

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zníženie uhlíkovej stopy Slovenska garantujete presadiť do 4 rokov?

Sila možností na realizáciu  konkrétnych opatrení bude vychádzať zo získaného mandátu vo voľbách 29.2.2020.

Zameriame sa na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky prírody – cez lesy, pôdu  až po vodu. Cieľom je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti, čo v praxi znamená zvyšovanie biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu krajiny na zmenu klímy.

Budeme podporovať zvyšovanie produkčného potenciálu pôdy a eliminovať postupujúcu degradáciu pôdneho fondu a dosahy klimatickej zmeny. Opatrenia budú zamerané na protierózne opatrenia, na zhutnenie pôdy, odstránenia deficitu živín a straty organickej hmoty v pôde, proti acidifikácii. Rovnako budeme opatrenia smerovať na zmierňovanie dosahov klimatických zmien (napríklad lepšie hospodárenie s vodou, vodozádržné opatrenia, podpora budovania závlah a pod.).

Napriek miliardám investovaným do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie Slovensko dnes nielenže neplní záväzky v oblasti boja proti klimatickým zmenám, ale v protiklade s tým pokračuje v podpore pálenia domáceho uhlia. Ukončíme výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu vody garantujete presadiť do 4 rokov?

Sila možností na realizáciu  konkrétnych opatrení bude vychádzať zo získaného mandátu vo voľbách 29.2.2020.

Ochrana podzemnej a povrchovej vody má v programe SaS  významné miesto. Z opatrení uvádzame: Zadefinujeme strategické existujúce a potenciálne rozvíjajúce sa vodárenské zdroje. Ich ochrana bude súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie ako verejnoprospešná stavba a chránená vodohospodárska časť krajiny.  Presadíme, aby pásma hygienickej ochrany boli záväzné pre územné plány obcí a miest ako územia s verejnoprospešnou funkciou.

Vytvoríme informačný hydrogeologický varovný systém pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov vodárenských zdrojov tak, aby mali kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa na ľudskú spotrebu a poľnohospodárske účely. Presadíme pravidelné zverejňovanie kompletných analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach a aktualizácie manažmentu rizík jej znečistenia.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na ochranu lesov, ale aj stromov v mestách garantujete presadiť do 4 rokov?

Sila možností na realizáciu  konkrétnych opatrení bude vychádzať zo získaného mandátu vo voľbách 29.2.2020.

V programe SaS sa ochrane lesov venujem samostatnými opatreniami. V SaS sa riadime princípom: „Myslím globálne, konám lokálne.“ Podporujeme riešenia, kde štát ušetrí, a zároveň sa nebudeme musieť zásadne obmedziť – lokálne môžeme zlepšiť v našej krajine životné prostredie tak, že obmedzíme rúbanie lesov. Presunieme agendu lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia. Je nevyhnutné ukončiť kompetenčné spory medzi ochranou prírody a lesníctvom.

Z ďalších opatrení vyberáme: Presadíme prísnejšiu kontrolu zákona, najmä posilnenie kontrolných mechanizmov a výkon štátneho dozoru v lesoch.  Presadíme povinnosť lesných hospodárskych subjektov zverejňovať program starostlivosti o lesy v plnom rozsahu.  Zadefinujeme štandardy, ktoré uľahčia vyplácanie kompenzácií za obmedzovanie vlastníctva z dôvodu ochrany prírody. Aby sme zamedzili tvorbe veľkých holín, znížime rozsah možností tvorby veľkoplošných plôch zo súčasných 5 ha na 3 ha. Vzdialenosť medzi dvomi holinami zvýšime z dnešného jednonásobku holiny na dvojnásobok. Uzákoníme povinnosť zalesniť holiny do dvoch rokov, a to vo všetkých kategóriách.

V obciach je veľký problém výrub cestnej zelene, na ktorý a v súčasnosti nevzťahuje zákon o ochrane prírody. Zavedieme povinnosť , aby sa aj cestnú zeleň a zeleň vo voľnej krajine vzťahoval zákon o ochrane prírody. Upravíme čerpanie z Environmentálneho fondu tak, aby sa mohla z jeho prostriedkov realizovať aj údržba a výsadba zelene v intraviláne aj extraviláne.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na zlepšenie ovzdušia na Slovensku garantujete presadiť do 4 rokov?

Sila možností na realizáciu  konkrétnych opatrení bude vychádzať zo získaného mandátu vo voľbách 29.2.2020.

Slovenský vzduch najviac znečisťujú prachové mikročastice PM 2,5 a 10, ktoré pochádzajú z dopravy, priemyselného znečistenia, či vykurovania domácností.  Napriek miliardám investovaným do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie Slovensko dnes nielenže neplní záväzky v oblasti boja proti klimatickým zmenám, ale v protiklade s tým pokračuje v podpore pálenia domáceho uhlia. Ukončíme výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023.

V teplárenstve za prioritu považujeme modernizáciu teplárenských zdrojov (zefektívnenia výroby tepla a elektrickej energie a znižovania vypúšťania plynných a tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia), zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie inovatívnych technológií s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Ďalším opatrením na znižovanie znečistenia z domácich kúrenísk je zákaz predaja kotlov na tuhé palivo 1. a 2. emisnej triedy, ktoré sa najviac podieľajú na znečistení ovzdušia. Zavedieme dvojstupňovú kontrolu znečisťovateľov. V prvom kroku znečisťovateľ dostane upozornenie. Pri opakovanom podozrení bude umožnený vstup štátnemu dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať vzorku popola ako dôkazného materiálu pre ďalšie správne konania.  

Zabezpečíme zvýšenie počtu meracích zariadení kvality ovzdušia a zavedenie krátkodobých limitov aj na aromatické uhľovodíky – benzo(a)pyrén.

Jedným z opatrení na zníženie emisií z dopravy je aj návrh na zavedenie nového výpočtu dane z motorových vozidiel na základe výšky emisií CO2, namiesto zdvihového objemu valcov. Celkový výnos bude rovnaký alebo nižší, ako je v súčasnosti, avšak prerozdelený princípom znečisťovateľ platí.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu hromadnej dopravy a nízkoemisnej dopravy garantujete presadiť do 4 rokov?

Sila možností na realizáciu  konkrétnych opatrení bude vychádzať zo získaného mandátu vo voľbách 29.2.2020.

Doprava je jednou zo základných potrieb ľudí. Je potrebné stavať mestá tak, aby bývanie, práca, služby boli navzájom v pešom dosahu. Aby každý stavebný objekt mal dostatok parkovacích kapacít pre vozidlá mimo verejného priestoru. Aby priepustnosť cestnej infraštruktúry bola primeraná.

Pre tých, ktorým postačuje preprava osôb (nemusia prepravovať náklad), je riešenie v podpore verejnej hromadnej dopravy tak, aby premávala na žiadaných trasách v žiadanom čase. Navrhneme zmenu zákona o podnikaní v cestnej doprave a vylúčime z neho neopodstatnené právomoci samosprávnych krajov, ktoré dnes udeľujú licencie na komerčné autobusové linky a bránia konkurencii a lepšiemu rozvoju autobusovej verejnej dopravy. Stanovíme nárokovateľné podmienky udelenia dopravných licencií. Presunieme objednávanie dopravy vo verejnom záujme na VÚC, aby sa mohli po dohode s obcami rozhodnúť, či na niektorých úsekoch objednajú železničnú alebo autobusovú dopravu a aké bude ich vzájomné napojenie.

Vo veľkých mestách budeme podporovať budovanie BUS pruhov pre verejnú dopravu, avšak s rozumom. Dodržiavať pri ňom normy a dávať zmysluplné dopravné značenie, ktoré bude jednoznačné za každého počasia, aj keď vozovku pokryje vrstva snehu. Na tento účel zmeníme predpisy pre budovanie BUS pruhov a bude nutná štúdia efektívneho využitia cestnej infraštruktúry aj z pohľadu nákladov. Upravíme legislatívu tak, aby pri novej výstavbe developerských projektov bola povinnosť postaviť chodník a napojiť ho na chodníky na hraniciach projektu výstavby. Pripravíme metodiku pre budovanie bezpečných cyklotrás.

Ktorých 5 konkrétnych opatrení alebo zákonov na podporu zníženia odpadu slovenských domácností, ale aj firiem garantujete presadiť do 4 rokov?

Sila možností na realizáciu  konkrétnych opatrení bude vychádzať zo získaného mandátu vo voľbách 29.2.2020.

V programe SaS máme viacero opatrení na zefektívnenie odpadového hospodárstva. Napríklad: 2. Presadíme, aby Slovensko budovalo efektívny systém triedeného zberu obalov. Ten by mal pokračovať rozširovaním zavedeného, osvedčeného a dlhoročne budovaného systému financovania triedeného zberu financovaného prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Pre špeciálne zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahujú prísne ciele EÚ, ako sú napríklad nápojové obaly, zavedieme nákladnejší systém nakladania s nimi až vtedy, keď sa preukáže, že súčasný systém ich nie je schopný zabezpečiť.

Postupnými krokmi budeme zlepšovať dostupnosť zbernej siete zvyšovaním štandardov a cieľov zberu, sústredíme pozornosť na intenzívnejší zber v zástavbách rodinných domov formou individuálneho zberu.

Prostredníctvom štrukturálnych fondov podporíme výstavbu zariadení na jednoduché dotriedenie vhodných frakcií využiteľných odpadov zo zmesových odpadov, základným kritériom bude ekonomická udržateľnosť projektov. Podporíme motiváciu občanov na triedenie odpadu, ku ktorému motivuje množstvový zber. Chceme však zabrániť odpadovej turistike a vzniku nelegálnych skládok, preto umožníme samosprávam vybrať si množstvový systém alebo kombinovaný s paušálnym poplatkom. Tým zvýšime motiváciu obyvateľov na triedenie odpadov a predchádzanie vzniku odpadov v zmysle výstupov štúdie Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR.

Stransparentníme výdavky na odpadové hospodárstvo. Ekologické nakladanie s odpadmi nie je lacné. Chceme, aby občania boli motivovaní predchádzať vzniku odpadov aj tým, že budú poznať skutočnú cenu odpadov, ktoré vyprodukujú. Preto sprísnime sankcie za krížové dotácie na zmesový komunálny odpad (ZKO) a umožníme obciam zvýšiť poplatok podľa reálnych nákladov na odpady.

Plánujete zaviesť uhlíkovú daň alebo iné podobné opatrenie?

Strana SaS neplánuje zavedenie žiadnej novej dane. Rozumným spôsobom a na základe analýz však pripúšťame zmenu daňového mixu smerom k majetkovým, spotrebným a ekologickým daniam a menej zaťažíme aktivitu. Zavedieme nový výpočet dane z motorových vozidiel na základe výšky emisií CO2, namiesto zdvihového objemu valcov. Celkový výnos bude rovnaký alebo nižší, ako je v súčasnosti, avšak prerozdelený princípom znečisťovateľ platí. Výšku poplatkov so zohľadnením emisných tried budeme podporovať aj u mýtnych poplatkov.

Plánujete zaviesť obmedzenie spotreby papiera v úradoch, prípadne aspoň jeho nahradenie recyklovaným variantom?

V rámci uplatňovania zeleného verejného obstarávania podľa smerníc EU o verejnom obstarávaní z roku 2014 a dodržania princípu hodnota za peniaze sme za uprednostňovanie životnému prostrediu priateľskejších materiálov aj služieb.

Ako by ste mohli viesť a učiť žiakov základných škôl k väčšej úcte k prírode a k aktívnejšiemu vzťahu k nej? Alebo je podľa vás dostatočný?

SaS má v programe vzdelávania niekoľko konkrétnych opatrení. Okrem vzdelávania je nevyhnutné aj testovanie znalostí, a preto navrhujeme každé dva roky Testovanie 5 a Testovanie 9 rozšíriť o otázky zamerané na témy, ako environmentálne povedomie či hodnoty a postoje žiakov.

Plánujete nejako konkrétne podporiť slovenský výskum zameraný na technológie, ktoré vedia pomôcť riešiť ekologické problémy?

SaS bude presadzovať, aby boli z eurofondov v maximálne možnej miere podporované tri základné oblasti: a/ doprava (diaľnice, cesty, železnice, verejná osobná doprava), b/ životné prostredie a energetika, c/ výskum a inovácie

Pridajte Komentár

Návrat hore