Najrozšírenejší odpad na svete

Nájdete ho takmer všade, najčastejšie pri zastávkach, za budovami, v kvetináčoch, na chodníku, na diaľnici, pri ohnisku, pod balkónmi panelákov, pred či za školou a žiaľ, aj v oceáne. Tí, ktorí ste tipovali cigaretové ohorky, tipovali ste správne.

Škodlivosťou cigariet sa zaoberať nebudeme, tá je snáď dostatočne znázornené na ich obaloch. Venovať sa budeme štatistickým údajom, priblížime si ich ekologické následky pre prírodu, najmä zvieratá a nakoniec, tak ako vždy, ponúkneme možné riešenia tohto problému.

Cigaretové filtre

Mnohí ľudia (obávame sa, že dokonca prevažná väčšina) si vôbec neuvedomuje, aké následky bude mať ich rozhodnutie odhodiť cigaretový ohorok na zem. Spoločnosť KAB vysvetľuje tento problém dvojako. Fajčiari majú buď nedostatok povedomia o probléme, ktorý takýmto správaním spôsobujú, alebo existuje nedostatok zberných nádob, ktoré sú určené na tento druh odpadu.

Podľa prieskumu KAB až 77 % ľudí nepovažuje cigaretové ohorky za odpad. Ďalším zaujímavým faktom je, že v okolí zbernej nádoby určenej na cigaretové ohorky klesne odpad z cigariet len o 9 %. To je dosť mizivé číslo a pevne dúfame, že v realite je oveľa vyššie.

Tento odpad sa zdá zanedbateľný, často odsúvaný bokom, ale nasledujúce čísla vám ukážu presný opak:

  • Podľa údajov z roku 2018 je na svete 1 miliarda fajčiarov, do roku 2025 ich bude takým tempom 1,6 miliardy.
  • Celkovo sa na svete každú minútu nakúpi 10 miliónov cigariet, 15 miliard denne a ak to chcete spočítať na rok, je to neuveriteľných 5 biliónov. 5 biliónov filtrov váži spolu 91 000 ton.
  • Podľa Národnej agentúry pre ochranu pred požiarmi fajčiarske materiály, ako cigarety, fajky a cigary spôsobujú každoročne v Spojených štátoch približne 90-tisíc požiarov. Tie majú za následok veľké škody na majetku a žiaľ, aj stovky obetí na životoch.
  • Doba rozkladu cigaretového filtra môže byť až 15 rokov, závisí od prostredia, v ktorom sa rozkladá. To však nie je všetko. Za ten čas sa rozloží len na mikroplasty a tie sa rozkladajú omnoho dlhšie.

Dôsledky pre prírodu

Požiare

Ako sme už vyššie spomenuli, tých požiarov, ktoré spôsobia ohorky z cigariet nie je málo. Ich následky potom závisia od toho, kde vznikol požiar, najhoršie je to v lese alebo na lúke.

Nemusíme po príklad chodiť ďaleko. Najväčší požiar v histórii Vysokých Tatier, ktorý vznikol 30. júla 2005 v Tatranskej Polianke, vznikol odhodeným ohorkom z cigarety. Požiar zničil približne 15 000 metrov kubických nespracovanej kalamitnej drevnej hmoty a takmer 14 hektárov živého lesa. Poškodil aj prirodzené zmladenie a umelú obnovu lesa na ploche asi 13 hektárov.  Celková plocha, ktorú požiar zasiahol však bola 250 hektárov. Ako ďalší príklad môžeme uviesť požiar vo Francúzsku, ktorý zničil 800 hektárov lesa.

Požiar v Tatrách
Zhorenisko po požiari z roku 2005 v blízkosti Slovenského domu

Ekologickým následkom požiaru sú uhlíkové emisie zo spálených rastlín a stromov. 1 hektár horiaceho lesa vypustí do ovzdušia približne 60 ton CO2. Ak si to prepočítame na množstvo CO2 na km jazdy autom (priemerná hodnota na rok 2020 podľa EEA je 147 g CO2 na km), tak dostaneme 408 miliónov km.

Ďalším nemenej horším následkom lesných požiarov sú zvieratá, ktoré jednoducho zahynú alebo stratia domov. Môžeme to vidieť aktuálne napr. na koalách v Austrálii, ktorým kvôli požiarom hrozí dokonca vyhynutie.

Nebezpečenstvo pre zvieratá

Škodlivé chemikálie z ohorkov, ktorými sú arzén, nikotín, olovo a iné ťažké kovy, sú toxické pre vodné organizmy. Napríklad len jeden ohorok v necelých ôsmich litroch vody je smrteľný pre vodné blchy a malých kôrovcov, ktoré žijú v sladkých a slaných vodách.

Ryby otrávené toxínmi z cigaretového filtra
Ryby otrávené toxínmi z cigaretového filtra

Cesta cigaretového filtra odhodeného u nás môže mať dlhú cestu. Ak ho odhodíme niekde pri ceste, cez kanalizáciu alebo odplavením sa pri daždi sa dostane do potoka, rieky a z nej potom následne až do mora, kde si ho s potravou zmýlia ryby alebo vtáky. Taktiež nie je nič neobvyklé, že sa tento kontaminovaný plastový filter vyplaví po dlhej ceste z vnútrozemia na pláž, kde opäť prichádza do styku s morskými vtákmi.

Cigaretový filter vtáky
Unikátna fotografia zachytáva ako Zobáľ čiernochrbtý kŕmi svoje mláďa plastovým filtrom z cigarety. (Zdroj: Karen Mason/facebook)
Cigaretový filter vtáky
Pochopiteľne mláďa to automaticky skonzumuje, keďže si tento odpad zamenilo s červíkom (Zdroj: Karen Mason/facebook)

Vtáky často po konzumácii tohto odpadu ak aj nezomrú, tak rodia mláďatá s vrodenými poruchami.

Elektronické cigarety

Niektorí sa mylne domnievajú, že sú ekologickejšou alternatívou oproti klasickým cigaretám, opak je však pravdou. Skladajú sa z viacerých častí a to atomizéra, batérie a cartridga, v ktorom je náplň alebo aromatická esencia, tzv. e-liquid s nikotínom. Všetky elektronické cigarety používajú Lítium–iónové batérie (Li-Ion) s rôznou kapacitou, spravidla od 650 do 1300 mAh a so životnosťou 300 – 600 dobíjacích cyklov. Potom je nutné batériu vymeniť. 

Tak ako plastové filtre z cigariet sa v oceáne objavujú aj samotné elektronické cigarety a hlavne kazety s náplňami, v ktorých sú zvyšky náplne a majú toxické účinky na životné prostredie. Niektoré e-cigarety sú dokonca jednorázové.

Na fotografii je znázornený odpad z elektronických cigariet zhromaždený výskumníkom Jeremiahom Mockom z parkoviska pre študentov v oblasti San Francisco v septembri 2019.
Na fotografii je znázornený odpad z elektronických cigariet zhromaždený výskumníkom Jeremiahom Mockom z parkoviska pre študentov v oblasti San Francisco v septembri 2019.

Elektronické cigarety môžeme považovať za elektrozariadenia, pretože obsahujú nielen Li-Ion batériu, ale súčasťou balenia je aj USB nabíjačka batérie, ktoré patria do pôsobnosti ôsmej časti zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Podľa vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, konkrétne prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektoodpadom v znení neskorších predpisov patria do kategórie č. 2 „Malé domáce spotrebiče“, skupiny 13 „Iné“.

Elektronické cigarety

Mnoho distribútorov nesprávne kategorizuje elektrozariadenie do kategórie č. 8 „Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)“, skupina 10 „Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia“ alebo skupiny 11 „Iné“. Vysvetlenie je jednoduché, nakoľko elektronické cigarety sa nepovažujú na Slovensku za zdravotnícke zariadenie, ktoré by bolo distribuované do verejných lekární. Elektronická cigareta,  ako aj USB nabíjačka batérie spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 2 zákona o odpadoch.

Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného zberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje podľa § 54b ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch grafickým symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. V prípade pochybnosti, či konkrétny typ elektronického inhalátora napĺňa definíciu elektrozariadenia, je možné podať na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť podľa § 68 ods. 2 písm. a) a c) zákona o odpadoch o stanovisko k zaradeniu konkrétneho elektrozariadenia do pôsobnosti ôsmej časti zákona.

Povinnosti výrobcu a distribútora elektronických cigariet

Výrobca a dovozca elektronických cigariet je  povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia dovozu, za ktorý je povinný platiť príspevok. Za účelom registrácie fond pripravil registračný formulár, ktorý po vyplnení s pečiatkou organizácie a podpisom štatutárneho zástupcu je potrebné následne zaslať na adresu Recyklačného fondu, Nobelova 18, 831 02 Bratislava poštou doporučene, nie faxom ani e-mailom. Registračný formulár je k dispozícii aj v sídle Recyklačného fondu na Nobelovej 18 v Bratislave a na vysunutom pracovisku v Košiciach, Trieda SNP č. 48/A.

Osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dováža alebo vyváža elektronické cigarety pod svojou značkou v rámci Európskeho spoločenstva, sa považuje za výrobcu bez ohľadu na používané praktiky predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu. Výrobca elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov elektrozariadení, nesmie uvádzať elektronické cigarety na trh. Potvrdenie z registra vydáva MŽP SR.

Internetový predaj elektronických cigariet je podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov zakázaný. Osoba, ktorá dodáva elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti priamo používateľovi, je distribútor, ktorý je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Uvedená činnosť ešte podlieha aj vykonaniu registrácie podľa § 15 zákona o odpadoch na miestne príslušnom obvodnom úrade životného prostredia, v lehote 14 dní od začatia podnikania. Distribútor elektrozariadení je povinný pri predaji elektrozariadenia uvádzať recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh.
Na distribútora elektrozariadení, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva priamo používateľovi elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení, prechádzajú vo vzťahu k tomuto elektrozariadeniu a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení a evidenčná a ohlasovacia povinnosť.

Riešenia

  • Samozrejme, najideálnejšie riešenie je nefajčiť.
  • Ak už chcete fajčiť, tak vždy vyhľadajte miesto, kde je kôš.
  • Ak sa v blízkosti kôš nenachádza alebo sa vám ho nechce zakaždým hľadať, majte vždy so sebou cestovný popolník (prípadne inú nehorľavú a uzatvárateľnú nádobu) s dostatočnou kapacitou.
  • Elektronické cigarety, ktoré už nebudete využívať, odneste alebo zašlite na zberné miesto, ktoré výrobca alebo distribútor uvádza na svojich stránkach. Použité batérie rovnako odneste na zberné miesto.
Cestovný popolník
Cestovný popolník

Ako ste si mohli všimnúť, riešenia sú úplne jednoduché a lacné, takže je vážne neospravedlniteľné a len našou lenivosťou, ak niekde po nás ostane plastový filter. Na záver už len doplníme, že tieto filtre sa dajú recyklovať, o tom však už nabudúce v inom článku.

Ak sa ti článok páčil, navštív našu FB stránku ECO HERO Magazine, a klikni na „páči sa mi to“, nech ti neuniknú žiadne novinky a nápady, ako môžeš pomôcť bojovať proti najzávažnejším problémom životného prostredia.

Zdroj: verywellmind.com, sciencealert.com, amenajari.org, abcnews.go.com, businessinsider.com, enviro.sk

Pridajte Komentár

Návrat hore